Unapređenje i razvoj specijalističkog rada u oblasti voda, zahtijevaju od „Instituta za vode„ d.o.o. Bijeljina stalnu brigu o kvalitetu i pouzdanosti rezultata usluga.


VIŠE O NAMA

Voda je opšte dobro i prirodni resurs od ogromnog značaja. Kvalitet našeg života i zdravlja je neodvojivo povezan sa vodom.
Stoga, moramo da zaštitimo vode i njene ekosisteme protiv akcija koje negativno utiču na njih.

Licence, akreditacije i sertifikati

Odjeljenje za mikrobiološke i biološke analize

Mikrobiološka laboratorija “Instituta za vode" d.o.o. Bijeljina, već 10 godina uspješno ispunjava sve tehničke i stručne zahtjeve koje proističu iz plana i programa monitoringa površinskih vodotoka na teritoriji Republike Srpske.

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize

Fizičko-hemijska laboratorija se bavi kontrolom kvaliteta voda. Akreditovana je u decembru 2008. godine prema standardu BAS ISO/IEC 17025:2006.

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize

Fizičko-hemijska laboratorija se bavi kontrolom kvaliteta voda. Akreditovana je u decembru 2008. godine prema standardu BAS ISO/IEC 17025:2006.

Odjeljenje za hidrometriju

Odjeljenje za hidrometriju vrši mjerenja vodostaja i protoka površinskih voda, mjerenje nivoa vode podzemnih voda, mjerenje protoka vode u cijevima pod pritiskom i detekcija kvarova u vodovodnim sistemima.